لیست اسناد
اسم سند شرح سند تاریخ انفاذ سند تاریخ ثبت سند وضعیت نسخه حجم سند دانلود
AUPP-Document Afghanistan Urban Peacebuilding Programme (AUPP) 1396-08-17 1399-08-18 نافذ AUPP-Document_v1 4.03 MB
ایزاد در کود جزا ایزاد در مادۀ 916 کود جزا 1396-12-15 1399-08-18 نافذ ایزاد در کود جزا_v1 718.04 KB
ایزاد درمادۀ چهارصدو شصت و یک کود جزا ایزاد درمادۀ 461 کود جزا 1397-07-22 1399-08-18 نافذ ایزاد درمادۀ چهارصدو شصت و یک کود جزا_v1 611.38 KB
ایزاد و تعدیل در برخی از مواد کود جزا ایزاد و تعدیل در برخی از مواد کود جزا 1399-08-07 1399-08-18 نافذ ایزاد و تعدیل در برخی از مواد کود جزا_v1 996.10 KB
تعدیل ماده شصت و یکم قانون کار جریده رسمی 1230 تعدیل فقره ۳ و ایزاد فقره های ۴و۵ ضمیمه شماره ۲ قانون کارکنان 1395-07-24 1399-01-06 نافذ تعدیل ماده شصت و یکم قانون کار_v1 887.65 KB
تعدیل، ایزاد و لغو برخی از مواد قانون شاروالیها جریده رسمی 1341 1398-01-10 1399-01-06 نافذ تعدیل، ایزاد و لغو برخی از مواد قانون شاروالیها_v1 788.70 KB
تعدیل،حذف و ایزاد در برخی از مواد قانون کارکنان خدمات ملکی جریده رسمی 922 1388-05-28 1399-01-06 نافذ تعدیل،حذف و ایزاد در برخی از مواد قانون کارکنان خدمات ملکی_v1 697.90 KB
قانون اجراآت اداری قانون اجراآت اداری 1397-01-08 1399-08-18 نافذ قانون اجراآت اداری_v1 877.91 KB
قانون اجراات اداری جریده رسمی 1298 1397-01-15 1399-01-06 نافذ قانون اجراات اداری_v1 877.91 KB
قانون اداره عالی تفتیش قانون اداره عالی تفتیش 1392 1392-01-10 1399-01-12 نافذ قانون اداره عالی تفتیش_v1 317.92 KB