لیست اسناد
اسم سند شرح سند تاریخ انفاذ سند تاریخ ثبت سند وضعیت نسخه حجم سند دانلود
تعدیل ماده شصت و یکم قانون کار جریده رسمی 1230 تعدیل فقره ۳ و ایزاد فقره های ۴و۵ ضمیمه شماره ۲ قانون کارکنان 1395-07-24 1399-01-06 نافذ تعدیل ماده شصت و یکم قانون کار_v1 887.65 KB
تعدیل، ایزاد و لغو برخی از مواد قانون شاروالیها جریده رسمی 1341 1398-01-10 1399-01-06 نافذ تعدیل، ایزاد و لغو برخی از مواد قانون شاروالیها_v1 788.70 KB
تعدیل،حذف و ایزاد در برخی از مواد قانون کارکنان خدمات ملکی جریده رسمی 922 1388-05-28 1399-01-06 نافذ تعدیل،حذف و ایزاد در برخی از مواد قانون کارکنان خدمات ملکی_v1 697.90 KB
قانون اجراات اداری جریده رسمی 1298 1397-01-15 1399-01-06 نافذ قانون اجراات اداری_v1 877.91 KB
قانون اداره عالی تفتیش قانون اداره عالی تفتیش 1392 1392-01-10 1399-01-12 نافذ قانون اداره عالی تفتیش_v1 317.92 KB
قانون اساسی جریده رسمی 818 1383-11-08 1399-01-06 نافذ قانون اساسی_v1 3.63 MB
قانون استملاک جریده رسمی 1258 1396-02-20 1399-01-06 نافذ قانون استملاک_v1 928.69 KB
قانون تنظیم امور زمین داری جریده رسمی 1254 1396-01-26 1399-01-06 نافذ قانون تنظیم امور زمین داری_v1 981.98 KB
قانون شاروالی ها جریده رسمی 1316 1397-07-23 1399-01-05 نافذ قانون شاروالی ها_v1 2.31 MB
قانون شهرسازی و مسکن جریده رسمی 1278 1396-09-27 1399-01-06 نافذ قانون شهرسازی و مسکن_v1 771.66 KB