لیست اسناد
اسم سند شرح سند تاریخ انفاذ سند تاریخ ثبت سند وضعیت نسخه حجم سند دانلود
د ولایتونو او ولسوالیو ښاروالیو د ۱۳۹۹ لمریز مالي کال دبودیجې جوړونې لارښود د ولایتونو او ولسوالیو ښاروالیو د ۱۳۹۹ لمریز مالي کال دبودیجې جوړونې لارښود د مالی کال 1399 1398-11-01 1399-01-12 نافذ د ولایتونو او ولسوالیو ښاروالیو د ۱۳۹۹ لمریز مالي کال دبودیجې جوړونې لارښود_v1 2.37 MB
دښاروالیو عوایدو د لوروالي پلان جوروني لارښود دښاروالیو عوایدو د لوروالي پلان جوروني لارښود 1398 1398-10-01 1399-01-12 نافذ دښاروالیو عوایدو د لوروالي پلان جوروني لارښود_v1 2.03 MB
رهنمود آموزشی آگاهی پولیس مردمی رهنمود آموزشی آگاهی پولیس مردمی 1396-04-06 1399-04-15 نافذ رهنمود آموزشی آگاهی پولیس مردمی_v1 1.74 MB
رهنمود آموزشی ارتباطات و حل رسیده گی به شکایات رهنمود آموزشی ارتباطات و حل رسیده گی به شکایات 1396 1396-04-06 1399-04-15 نافذ رهنمود آموزشی ارتباطات و حل رسیده گی به شکایات_v1 1.53 MB
رهنمود آموزشی امنیت و مصونیت شهری رهنمود آموزشی امنیت و مصونیت شهری 1396-04-06 1399-04-15 نافذ رهنمود آموزشی امنیت و مصونیت شهری_v1 1.57 MB
رهنمود آموزشی بازرسی اجتماعی رهنمود آموزشی بازرسی اجتماعی 1396-04-06 1399-04-15 نافذ رهنمود آموزشی بازرسی اجتماعی_v1 1.56 MB
رهنمود آموزشی تدارکات رهنمود آموزشی تدارکات 1396-04-06 1399-04-15 نافذ رهنمود آموزشی تدارکات_v1 2.04 MB
رهنمود آموزشی جندر رهنمود آموزشی جندر 1396-04-06 1399-04-15 نافذ رهنمود آموزشی جندر_v1 1.62 MB
رهنمود آموزشی حسابداری (محاسبه) رهنمود آموزشی حسابداری (محاسبه) 1396-04-06 1399-04-15 نافذ رهنمود آموزشی حسابداری (محاسبه)_v1 1.74 MB
رهنمود آموزشی حفاظت از محیط زیست و اجتماع رهنمود آموزشی حفاظت از محیط زیست و اجتماع 1396-04-06 1399-04-15 نافذ رهنمود آموزشی حفاظت از محیط زیست و اجتماع_v1 1.64 MB