لیست اسناد
اسم سند شرح سند تاریخ انفاذ سند تاریخ ثبت سند وضعیت نسخه حجم سند دانلود
اطلاعاتو ته د لاسرسي د حق لارښود اطلاعاتو ته د لاسرسي د حق لارښود 1398-09-05 1399-08-18 نافذ اطلاعاتو ته د لاسرسي د حق لارښود_v1 2.91 MB
د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې لارښود د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې لارښود 1398-09-05 1399-08-18 نافذ د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې لارښود_v1 1.53 MB
د شرکتونو د ټولنیز مسئولیت منلو ښونیز لارښود د شرکتونو د ټولنیز مسئولیت منلو ښونیز لارښود 1398-09-05 1399-08-18 نافذ د شرکتونو د ټولنیز مسئولیت منلو ښونیز لارښود_v1 3.44 MB
د ولایتونو او ولسوالیو ښاروالیو د ۱۳۹۹ لمریز مالي کال دبودیجې جوړونې لارښود د ولایتونو او ولسوالیو ښاروالیو د ۱۳۹۹ لمریز مالي کال دبودیجې جوړونې لارښود د مالی کال 1399 1398-11-01 1399-01-12 نافذ د ولایتونو او ولسوالیو ښاروالیو د ۱۳۹۹ لمریز مالي کال دبودیجې جوړونې لارښود_v1 2.37 MB
دستنامه مبارزه علیه فسا د اداری دستنامه مبارزه علیه فسا د اداری 1398-09-05 1399-08-18 نافذ دستنامه مبارزه علیه فسا د اداری_v1 3.61 MB
دښاروالیو عوایدو د لوروالي پلان جوروني لارښود دښاروالیو عوایدو د لوروالي پلان جوروني لارښود 1398 1398-10-01 1399-01-12 نافذ دښاروالیو عوایدو د لوروالي پلان جوروني لارښود_v1 2.03 MB
رهنمود آموزشی آگاهی پولیس مردمی رهنمود آموزشی آگاهی پولیس مردمی 1396-04-06 1399-04-15 نافذ رهنمود آموزشی آگاهی پولیس مردمی_v1 1.74 MB
رهنمود آموزشی ارتباطات و حل رسیده گی به شکایات رهنمود آموزشی ارتباطات و حل رسیده گی به شکایات 1396 1396-04-06 1399-04-15 نافذ رهنمود آموزشی ارتباطات و حل رسیده گی به شکایات_v1 1.53 MB
رهنمود آموزشی امنیت و مصونیت شهری رهنمود آموزشی امنیت و مصونیت شهری 1396-04-06 1399-04-15 نافذ رهنمود آموزشی امنیت و مصونیت شهری_v1 1.57 MB
رهنمود آموزشی بازرسی اجتماعی رهنمود آموزشی بازرسی اجتماعی 1396-04-06 1399-04-15 نافذ رهنمود آموزشی بازرسی اجتماعی_v1 1.56 MB