لیست اسناد
اسم سند شرح سند تاریخ انفاذ سند تاریخ ثبت سند وضعیت نسخه حجم سند دانلود
رهنمود آموزشی مدیریت پروژه رهنمود آموزشی مدیریت پروژه 1396-04-06 1399-04-15 نافذ رهنمود آموزشی مدیریت پروژه_v1 1.55 MB
رهنمود آموزشی مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها رهنمود آموزشی مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها 1398-09-05 1399-08-18 نافذ رهنمود آموزشی مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها_v1 4.10 MB
رهنمود آموزشی مشارکت مردمی رهنمود آموزشی مشارکت مردمی 1396-04-06 1399-04-15 نافذ رهنمود آموزشی مشارکت مردمی_v1 1.56 MB
رهنمود پلانگذاری ازدیاد عواید شاروالیها رهنمود پلانگذاری ازدیاد عواید شاروالیها 1398 1398-10-01 1399-01-12 نافذ رهنمود پلانگذاری ازدیاد عواید شاروالیها_v1 1.99 MB
رهنمود تثبیت و ثبت ملکیت های شاروالیها رهنمود تثبیت و ثبت ملکیت های شاروالیها 1399 1399-01-18 1399-04-18 نافذ رهنمود تثبیت و ثبت ملکیت های شاروالیها_v1 1.24 MB
رهنمود ترتیب بودج سال مالی ۱۴۰۰ شاروالیهای ولایات و ولسوالی ها رهنمود ترتیب بودج سال مالی ۱۴۰۰ شاروالیهای ولایات و ولسوالی ها 1399-07-28 1399-07-28 نافذ رهنمود ترتیب بودج سال مالی ۱۴۰۰ شاروالیهای ولایات و ولسوالی ها_v1 5.40 MB
رهنمود ترتیب و تدوین بودجه سال مالی ۱۳۹۹شاروالیهای ولایات و ولسوالیها رهنمود ترتیب و تدوین بودجه سال مالی ۱۳۹۹شاروالیهای ولایات و ولسوالیها سال مالی 1399 1398-11-01 1399-01-12 نافذ رهنمود ترتیب و تدوین بودجه سال مالی ۱۳۹۹شاروالیهای ولایات و ولسوالیها_v1 1.02 MB
رهنمود تساوی جنسیت در شاروالی ها رهنمود تساوی جنسیت در شاروالی ها 1398 1398-04-01 1399-01-12 نافذ رهنمود تساوی جنسیت در شاروالی ها_v1 5.11 MB
رهنمود تقویت فرهنگ شهر نشینی رهنمود تقویت فرهنگ شهر نشینی 1400-03-02 1400-05-07 نافذ رهنمود تقویت فرهنگ شهر نشینی_v1 2.63 MB
رهنمود حسابدهی در شاروالی ها رهنمود حسابدهی در شاروالی ها 1398 1398-04-01 1399-01-12 نافذ رهنمود حسابدهی در شاروالی ها_v1 1.95 MB