لیست اسناد
اسم سند شرح سند تاریخ انفاذ سند تاریخ ثبت سند وضعیت نسخه حجم سند دانلود
رهنمود ترتیب و تدوین بودجه سال مالی ۱۳۹۹شاروالیهای ولایات و ولسوالیها رهنمود ترتیب و تدوین بودجه سال مالی ۱۳۹۹شاروالیهای ولایات و ولسوالیها سال مالی 1399 1398-11-01 1399-01-12 نافذ رهنمود ترتیب و تدوین بودجه سال مالی ۱۳۹۹شاروالیهای ولایات و ولسوالیها_v1 1.02 MB
رهنمود تساوی جنسیت در شاروالی ها رهنمود تساوی جنسیت در شاروالی ها 1398 1398-04-01 1399-01-12 نافذ رهنمود تساوی جنسیت در شاروالی ها_v1 5.11 MB
رهنمود حسابدهی در شاروالی ها رهنمود حسابدهی در شاروالی ها 1398 1398-04-01 1399-01-12 نافذ رهنمود حسابدهی در شاروالی ها_v1 1.95 MB
رهنمود حمایت از جوانان در شاروالی ها رهنمود حمایت از جوانان در شاروالی ها 1398 1398-06-02 1399-01-12 نافذ رهنمود حمایت از جوانان در شاروالی ها_v1 2.31 MB
رهنمود فعالیت های اجتماعی و فرهنگی در شاروالی ها رهنمود فعالیت های اجتماعی و فرهنگی در شاروالی ها 1398 1398-06-02 1399-01-12 نافذ رهنمود فعالیت های اجتماعی و فرهنگی در شاروالی ها_v1 2.96 MB
رهنمود کمیسیون نظم و توسعه شهری رهنمود کمیسیون نظم و توسعه شهری 1398 1398-03-01 1399-01-12 نافذ رهنمود کمیسیون نظم و توسعه شهری_v1 1.05 MB
رهنمود مرکز خدمات مراجعین در شاروالی ها رهنمود مرکز خدمات مراجعین در شاروالی ها میزان 1398 1398-07-01 1399-01-12 نافذ رهنمود مرکز خدمات مراجعین در شاروالی ها_v1 2.50 MB
رهنمود مرکز خدمات مراجعین سیار رهنمود مرکز خدمات مراجعین سیار در شاروالی ها 1398 1398-07-01 1399-01-11 نافذ رهنمود مرکز خدمات مراجعین سیار_v1 1.96 MB
رهنمود-مراسلات-اداری-نهایی رهنمود-مراسلات-اداری-نهایی 1397 1397-04-02 1399-01-11 نافذ رهنمود-مراسلات-اداری-نهایی_v1 1.20 MB