لیست اسناد
اسم سند شرح سند تاریخ انفاذ سند تاریخ ثبت سند وضعیت نسخه حجم سند دانلود
رهنمود حق دسترسی به اطلاعات رهنمود حق دسترسی به اطلاعات 1398-09-05 1399-08-18 نافذ رهنمود حق دسترسی به اطلاعات_v1 3.06 MB
رهنمود حمایت از جوانان در شاروالی ها رهنمود حمایت از جوانان در شاروالی ها 1398 1398-06-02 1399-01-12 نافذ رهنمود حمایت از جوانان در شاروالی ها_v1 2.31 MB
رهنمود فعالیت های اجتماعی و فرهنگی در شاروالی ها رهنمود فعالیت های اجتماعی و فرهنگی در شاروالی ها 1398 1398-06-02 1399-01-12 نافذ رهنمود فعالیت های اجتماعی و فرهنگی در شاروالی ها_v1 2.96 MB
رهنمود کمیته شاروالی- مکتب رهنمود کمیته شاروالی- مکتب 1395-03-05 1399-08-18 نافذ رهنمود کمیته شاروالی- مکتب_v1 1.17 MB
رهنمود کمیسیون نظم و توسعه شهری رهنمود کمیسیون نظم و توسعه شهری 1398 1398-03-01 1399-01-12 نافذ رهنمود کمیسیون نظم و توسعه شهری_v1 1.05 MB
رهنمود مرکز خدمات مراجعین در شاروالی ها رهنمود مرکز خدمات مراجعین در شاروالی ها میزان 1398 1398-07-01 1399-01-12 نافذ رهنمود مرکز خدمات مراجعین در شاروالی ها_v1 2.50 MB
رهنمود مرکز خدمات مراجعین سیار رهنمود مرکز خدمات مراجعین سیار در شاروالی ها 1398 1398-07-01 1399-01-11 نافذ رهنمود مرکز خدمات مراجعین سیار_v1 1.96 MB
رهنمود مشارکت مردم در بودجه سازی رهنمود مشارکت مردم در بودجه سازی شاروالیها 1399-07-28 1399-07-28 نافذ رهنمود مشارکت مردم در بودجه سازی_v1 1.07 MB
رهنمود نظارت و ارزیابی شاروالی ها رهنمود نظارت و ارزیابی شاروالی ها 1398-04-03 1400-01-04 نافذ رهنمود نظارت و ارزیابی شاروالی ها_v1 3.92 MB
رهنمود-مراسلات-اداری-نهایی رهنمود-مراسلات-اداری-نهایی 1397 1397-04-02 1399-01-11 نافذ رهنمود-مراسلات-اداری-نهایی_v1 1.20 MB