لیست اسناد
اسم سند شرح سند تاریخ انفاذ سند تاریخ ثبت سند وضعیت نسخه حجم سند دانلود
مصوبه شماره 1 کابینه ج.ا.ا گزارش پیرامون فیصله ها و اقدامات کمیته اضطراری جلوگیری از شیوع ویروس کرونا 1399-01-02 1399-04-11 نافذ مصوبه شماره 1 کابینه ج.ا.ا_v11 2.16 MB
مصوبه شماره 10 کابینه ج.ا.ا مصوبه شماره ۱۰ کابینه ج.ا.ا، گزارش از چگونگی وضعیت کرونا، گزارش مصارف بودجه برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا، طرح اساسنامه نمونوی شرکت های دولتی، طرح مقرره جلوگیری از تخلفات ساختمانی.. 1399-06-24 1399-06-26 نافذ مصوبه شماره 10 کابینه ج.ا.ا_v101 1.00 MB
مصوبه شماره 11کابینه ج.ا.ا مصوبه شماره 11 کابینه ج.ا.ا، گزارش از چگونگی وضعیت کرونا، طرح قانون حفاظت حیوانات وحشی و تنظیم شکار، طرح تعدیل برخی از مواد مقرره استقلالیت مالی پوهنتون ها، تصامیم روی صحبت ها و پیشنهادهای والی ولایت کندهار به نمایندگی از والیان،.. 1399-06-01 1399-06-26 نافذ مصوبه شماره 11کابینه ج.ا.ا_v111 1.32 MB
مصوبه شماره 12 کابینه ج.ا.ا مصوبه شماره 12 کابینه ج.ا.ا، گزارش از چگونگی وضعیت کرونا، گزارش چگونگی تحقق مصوبات شماره اول الی پنجم سال 1399 کابینه، طرح قانون موسسات غیر دولتی، پالیسی جامع مهاجرت... 1399-06-17 1399-06-26 نافذ مصوبه شماره 12 کابینه ج.ا.ا_v121 1.06 MB
مصوبه شماره ۱۳ کابینه ج.ا.ا مصوبه شماره 13 کابینه ج.ا.ا، دومین سند چارچوب ملی صلح و انکشاف، چگونگی تنظیم رژیم کری ادارات و تطبیق بهتر میثاق امنیتی 1399-06-25 1399-06-26 نافذ مصوبه شماره ۱۳ کابینه ج.ا.ا_v1 900.30 KB
مصوبه شماره ۱۴ کابینه ج.ا.ا مصوبه شماره 14 کابینه ج.ا.ا، گزارش و پاسخدهی از وضعیت کرونا، پیشنهاد وزارت مالیه در مورد طلبات دافغانستان برشنا شرکت، گزارش پیرامون نشست های مشورتی و کنفرانس منطقوی و فرامنطقوی و تصامیم روی صحبت ها... 1399-06-26 1399-06-26 نافذ مصوبه شماره ۱۴ کابینه ج.ا.ا_v1 2.09 MB
مصوبه شماره ۱۵ ج.ا.ا مصوبه شماره 15 کابینه ج.ا.ا، گزارش از وضعیت کرونا در کشور، بحث روی تنظیم رژیم کاری ادارات و گزارش چگونگی تحقق وظایف مصوبات شماره ششم الی دهم 1399-06-26 1399-06-26 نافذ مصوبه شماره ۱۵ ج.ا.ا_v1 1,008.35 KB
مصوبه شماره 3 کابینه ج.ا.ا طرح کمیته اضطراری جلوگیری از شیوع ویروس کرونا پیرامون انتقال عودت کنندگان از مرز ها به ولایات 1399-01-18 1399-04-11 نافذ مصوبه شماره 3 کابینه ج.ا.ا_v31 1.10 MB
مصوبه شماره ۳ کابینه جمهوری اسلامی افغانستان مصوبه شماره ۳ کابینه ج.ا.ا 1400-03-03 1400-04-09 نافذ مصوبه شماره ۳ کابینه جمهوری اسلامی افغانستان_v1 1.46 MB
مصوبه شماره ۳۵ کابینه بحث روی طرح مقرره تنظیم خدمات شبکه دیجیتلی برای تلویزیون ها طرح ایجاد مهمانخانه های دولتی برای زنان 1399-12-13 1400-01-26 نافذ مصوبه شماره ۳۵ کابینه_v1 3.20 MB