لیست اسناد
اسم سند شرح سند تاریخ انفاذ سند تاریخ ثبت سند وضعیت نسخه حجم سند دانلود
مصوبه شماره بیستم شورای وزیران مصوبه شورای وزیران سال 1397 1399-08-01 1399-08-03 نافذ مصوبه شماره بیستم شورای وزیران_v1 945.89 KB
مصوبه شماره پانزدهم شورای وزیران مصوبه شورای وزیران سال 1397 1399-08-01 1399-08-03 نافذ مصوبه شماره پانزدهم شورای وزیران_v1 1.14 MB
مصوبه شماره پنجم شورای وزیران مصوبه شورای وزیران سال 1397 1399-08-03 1399-08-03 نافذ مصوبه شماره پنجم شورای وزیران_v1 830.58 KB
مصوبه شماره چهارم شواری وزیران مصوبه شورای وزیران سال 1397 1399-08-03 1399-08-03 نافذ مصوبه شماره چهارم شواری وزیران_v1 915.67 KB
مصوبه شماره دو شورای وزیران شورای وزیران سال 1397 1399-08-03 1399-08-03 نافذ مصوبه شماره دو شورای وزیران_v1 1.75 MB
مصوبه شماره دوازدهم شورای وزیران مصوبه شورای وزیران سال 1397 1399-08-03 1399-08-03 نافذ مصوبه شماره دوازدهم شورای وزیران_v1 925.00 KB
مصوبه شماره سه شورای وزیران مصوبه شورای وزیران سال 1397 1399-08-03 1399-08-03 نافذ مصوبه شماره سه شورای وزیران_v1 489.39 KB
مصوبه شماره سیزدهم شورای وزیران مصوبه شورای وزیران سال 1397 1399-08-03 1399-08-03 نافذ مصوبه شماره سیزدهم شورای وزیران_v1 844.17 KB
مصوبه شماره شانزدهم شورای وزیران مصوبه شورای وزیران سال 1397 1399-08-01 1399-08-03 نافذ مصوبه شماره شانزدهم شورای وزیران_v1 1.26 MB
مصوبه شماره ششم شورای وزیران مصوبه شورای وزیران سال 1397 1399-08-03 1399-08-03 نافذ مصوبه شماره ششم شورای وزیران_v1 2.03 MB