لیست اسناد
اسم سند شرح سند تاریخ انفاذ سند تاریخ ثبت سند وضعیت نسخه حجم سند دانلود
مصوبه شماره نزدهم شورای وزیران مصوبه شورای وزیران سال 1397 1399-08-01 1399-08-03 نافذ مصوبه شماره نزدهم شورای وزیران_v1 1.64 MB
مصوبه شماره نهم شورای وزیران مصوبه شورای وزیران سال 1397 1399-08-03 1399-08-03 نافذ مصوبه شماره نهم شورای وزیران_v1 1,000.57 KB
مصوبه شماره هشتم شورای وزیران مصوبه شورای وزیران سال 1397 1399-08-03 1399-08-03 نافذ مصوبه شماره هشتم شورای وزیران_v1 2.24 MB
مصوبه شماره هفتم شورای وزیران مصوبه شورای وزیران سال 1397 1399-08-03 1399-08-03 نافذ مصوبه شماره هفتم شورای وزیران_v1 1.46 MB
مصوبه شماره هفدهم شورای وزیران مصوبه شورای وزیران سال 1397 1399-08-01 1399-08-03 نافذ مصوبه شماره هفدهم شورای وزیران_v1 1.32 MB
مصوبه شماره یازدهم شورای وزیران مصوبه شورای وزیران سال 1397 1399-08-03 1399-08-03 نافذ مصوبه شماره یازدهم شورای وزیران_v1 1.09 MB