لیست اسناد
اسم سند شرح سند تاریخ انفاذ سند تاریخ ثبت سند وضعیت نسخه حجم سند دانلود
Citizens-Charter-Afghanistan-Document PAD-Citizens-Charter-Afghanistan-P160567-Oct-7-Board-version-10072016 1397-08-14 1399-08-18 نافذ Citizens-Charter-Afghanistan-Document_v1 958.72 KB
پروفایل برنامه ملی میثاق شهروندی پروفایل برنامه ملی میثاق شهروندی - 2023-2017 1397-04-02 1399-01-12 نافذ پروفایل برنامه ملی میثاق شهروندی_v1 253.01 KB