لیست اسناد
اسم سند شرح سند تاریخ انفاذ سند تاریخ ثبت سند وضعیت نسخه حجم سند دانلود
قانون اساسی جریده رسمی 818 1383-11-08 1399-01-06 نافذ قانون اساسی_v1 3.63 MB
قانون استملاک جریده رسمی 1258 1396-02-20 1399-01-06 نافذ قانون استملاک_v1 928.69 KB
قانون تدارکات ملی قانون تدارکات ملی 1399-09-01 1399-09-01 نافذ قانون تدارکات ملی_v1 719.51 KB
قانون تنظیم امور زمین داری جریده رسمی 1254 1396-01-26 1399-01-06 نافذ قانون تنظیم امور زمین داری_v1 981.98 KB
قانون شاروالی ها جریده رسمی 1316 1397-07-23 1399-01-05 نافذ قانون شاروالی ها_v1 2.31 MB
قانون شهرسازی و مسکن جریده رسمی 1278 1396-09-27 1399-01-06 نافذ قانون شهرسازی و مسکن_v1 771.66 KB
قانون طی مراحل اسناد تقنینی قانون طی مراحل اسناد تقنینی جریده 1313 سال 1397 1397-07-16 1399-01-12 نافذ قانون طی مراحل اسناد تقنینی_v1 1.01 MB
قانون قضایای دولت قانون قضایای دولت جریده 1115 1392-06-30 1399-01-12 نافذ قانون قضایای دولت_v1 416.07 KB
قانون کار جریده رسمی 966 1387-09-16 1399-01-06 نافذ قانون کار_v1 802.41 KB
قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال 1396-10-09 1399-08-18 نافذ قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال_v1 799.43 KB