لیست اسناد
اسم سند شرح سند تاریخ انفاذ سند تاریخ ثبت سند وضعیت نسخه حجم سند دانلود
قانون طی مراحل اسناد تقنینی قانون طی مراحل اسناد تقنینی جریده 1313 سال 1397 1397-07-16 1399-01-12 نافذ قانون طی مراحل اسناد تقنینی_v1 1.01 MB
قانون قضایای دولت قانون قضایای دولت جریده 1115 1392-06-30 1399-01-12 نافذ قانون قضایای دولت_v1 416.07 KB
قانون کار جریده رسمی 966 1387-09-16 1399-01-06 نافذ قانون کار_v1 802.41 KB