لیست اسناد
اسم سند شرح سند تاریخ انفاذ سند تاریخ ثبت سند وضعیت نسخه حجم سند دانلود
مقرره تنظیم امور ملکیت های غیررسمی شهری جریده رسمی 1285 1396-12-07 1399-01-14 نافذ مقرره تنظیم امور ملکیت های غیررسمی شهری_v1 690.37 KB
مقرره تنظیم مجدد زمین شهری و انکشاف مجدد زمین شهری جریده رسمی 1379 1399-03-10 1399-04-11 نافذ مقرره تنظیم مجدد زمین شهری و انکشاف مجدد زمین شهری_v1 733.69 KB
مقرره کاهش و جلوگیری از آلودگی هوا جریده رسمی 991 1388-05-20 1399-01-14 نافذ مقرره کاهش و جلوگیری از آلودگی هوا_v1 387.02 KB
مقرره مراکز حمایوی زنان و مقرره کار بالمقطع جریده رسمی 1058 1390-06-01 1399-01-14 نافذ مقرره مراکز حمایوی زنان و مقرره کار بالمقطع_v1 327.79 KB
مقررۀ ارزیابی اثرات محیط زیستی اجتماعی مقررۀ ارزیابی اثرات محیط زیستی اجتماعی جریده 1276 1396-09-18 1399-01-12 نافذ مقررۀ ارزیابی اثرات محیط زیستی اجتماعی_v1 960.29 KB