لیست اسناد
اسم سند شرح سند تاریخ انفاذ سند تاریخ ثبت سند وضعیت نسخه حجم سند دانلود
حکم شماره ۱۱۰۹، درمورد ایجاد دارالانشا برگزاری لویه چرگه مشورتی صلح حکم شماره ۱۱۰۹، درمورد ایجاد دارالانشا برگزاری لویه چرگه مشورتی صلح 1399-06-18 1399-06-26 نافذ حکم شماره ۱۱۰۹، درمورد ایجاد دارالانشا برگزاری لویه چرگه مشورتی صلح_v1 159.82 KB
حکم شماره ۷۶۴، در مورد چگونگی مصرف منابع مبارزه با شیوع ویروس کرونا حکم شماره ۷۶۴، در مورد چگونگی مصرف منابع مبارزه با شیوع ویروس کرونا 1399-06-18 1399-06-26 نافذ حکم شماره ۷۶۴، در مورد چگونگی مصرف منابع مبارزه با شیوع ویروس کرونا_v1 342.71 KB
فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد تخفیف و عفو مجازات محجوزین و محبوسین اناث به مناسبت هشت مارچ روز جهانی زن 1399-12-18 1400-01-26 نافذ فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان_v1 953.49 KB
فرمان شماره ۲ ریاست جمهوری اسلامی افغانستان در مورد انسجام بهتر و مدیریت واحد امور مربوط به سیستم سازی توسط اداره ملی احصائیه و معلومات 1399-01-10 1399-04-11 نافذ فرمان شماره ۲ ریاست جمهوری اسلامی افغانستان_v1 786.05 KB
فرمان شماره ۳۰ ریاست ج.ا.ا در رابطه به ایجاد اداره پالیسی و استراتیژی فرمان شماره سی در رابطه به ایجاد اداره پالیسی و استراتیژی 1399-03-24 1399-04-21 نافذ فرمان شماره ۳۰ ریاست ج.ا.ا در رابطه به ایجاد اداره پالیسی و استراتیژی_v1 479.10 KB
فرمان شماره ۳۴ در مورد تقرر شمیم خان کټوازی بحیث رئیس عمومی اداره مستقل ارگان های محلی فرمان شماره ۳۴ در مورد تقرر شمیم خان کټوازی بحیث رئیس عمومی اداره مستقل ارگان های محلی 1399-06-24 1399-06-24 نافذ فرمان شماره ۳۴ در مورد تقرر شمیم خان کټوازی بحیث رئیس عمومی اداره مستقل ارگان های محلی_v1 146.54 KB
فرمان شماره ۵۵ در مورد ایجاد شورای عالی زن فرمان شماره 55 1399-06-19 1399-06-26 نافذ فرمان شماره ۵۵ در مورد ایجاد شورای عالی زن_v1 302.87 KB