لیست اسناد
اسم سند شرح سند تاریخ انفاذ سند تاریخ ثبت سند وضعیت نسخه حجم سند دانلود
Sub National Governance Policy A Roadmap for Subnational Reform 1397-02-01 1399-01-06 نافذ Sub National Governance Policy_v1 193.50 KB
پالیسی ادارات محلی نقشۀ راهِ اصلاحات ادارات محلی 1397-02-01 1399-01-06 نافذ پالیسی ادارات محلی_v1 399.72 KB
پالیسی افزایش مشارکت زنان در خدمات ملکی پالیسی افزایش مشارکت زنان در خدمات ملکی 1396-10-20 1400-04-27 نافذ پالیسی افزایش مشارکت زنان در خدمات ملکی_v1 2.71 MB
دسیمه ییزو ادارو پالیسی دسیمه ییزه ادارو داصلاحاتو تگلاره 1397-02-01 1399-01-06 نافذ دسیمه ییزو ادارو پالیسی_v1 370.18 KB