لیست اسناد
اسم سند شرح سند تاریخ انفاذ سند تاریخ ثبت سند وضعیت نسخه حجم سند دانلود
طرزالعمل اداره ولایت طرزالعمل اداره ولایت سال 1398 1398-01-18 1399-04-21 نافذ طرزالعمل اداره ولایت_v1 620.48 KB
طرزالعمل اداره ولسوالی طرزالعمل اداره ولسوالی سال 1398 1398-12-18 1399-04-21 نافذ طرزالعمل اداره ولسوالی_v1 361.03 KB
طرزالعمل ایجاد،انقسام، ادغام و انحلال گذر در شاروالی ها طرزالعمل ایجاد،انقسام، ادغام و انحلال گذر در شاروالی ها 1398 1398-07-01 1399-01-11 نافذ طرزالعمل ایجاد،انقسام، ادغام و انحلال گذر در شاروالی ها_v1 1.49 MB
طرزالعمل تعیین محدوده مراکز شهرها و ولسوالی ها طرزالعمل تعیین محدوده مراکز شهرها و ولسوالی ها 1397 1397-09-01 1399-01-11 نافذ طرزالعمل تعیین محدوده مراکز شهرها و ولسوالی ها_v1 1.54 MB
طرزالعمل تعیین، عزل و تنظیم امور مربوط به وکلای گذر طرزالعمل تعیین، عزل و تنظیم امور مربوط به وکلای گذر 1398 1398-06-02 1399-01-11 نافذ طرزالعمل تعیین، عزل و تنظیم امور مربوط به وکلای گذر_v1 3.48 MB
طرزالعمل تقرر شاروالان مراکز ولایات و شاروالان بست 2 ولسوالی ها طرزالعمل تقرر شاروالان مراکز ولایات و شاروالان بست 2 ولسوالی ها 1396 1396-01-01 1399-01-11 نافذ طرزالعمل تقرر شاروالان مراکز ولایات و شاروالان بست 2 ولسوالی ها_v21 2.11 MB
طرزالعمل رسیدگی به شکایات در شاروالی ها طرزالعمل رسیدگی به شکایات در شاروالی ها 1398 1398-07-01 1399-01-11 نافذ طرزالعمل رسیدگی به شکایات در شاروالی ها_v1 1.93 MB
طرزالعمل مجلس اداری شاروالی طرزالعمل مجلس اداری شاروالی 1398 1398-06-02 1399-01-11 نافذ طرزالعمل مجلس اداری شاروالی_v1 1.46 MB
مجموعه طرزالمعل های تعیینات کارکنان خدمات ملکی مجموعه طرزالمعل های تعیینات کارکنان خدمات ملکی 1397 1397-02-01 1399-01-11 نافذ مجموعه طرزالمعل های تعیینات کارکنان خدمات ملکی_v1 856.45 KB
میکانیزم نظارتی توزیع زمین به ورثه شهدا و معلولین سکتور های دفاعی و امنیتی کشور میکانیزم نظارتی توزیع زمین به ورثه شهدا و معلولین سکتور های دفاعی و امنیتی کشور 1397-10-01 1399-01-11 نافذ میکانیزم نظارتی توزیع زمین به ورثه شهدا و معلولین سکتور های دفاعی و امنیتی کشور_v1 2.12 MB