لیست اسناد
اسم سند شرح سند تاریخ انفاذ سند تاریخ ثبت سند وضعیت نسخه حجم سند دانلود
د ښاروالیو د مشورتي بورډونو نوی کړنلاره د ښاروالیو د مشورتي بورډونو نوی کړنلاره 1400-03-02 1400-05-06 نافذ د ښاروالیو د مشورتي بورډونو نوی کړنلاره_v1 2.63 MB
طرز العمل شبکه مسئولین نظارت و ارزیابی شاروالی ها طرز العمل شبکه مسئولین نظارت و ارزیابی شاروالی ها 1398-05-06 1400-01-04 نافذ طرز العمل شبکه مسئولین نظارت و ارزیابی شاروالی ها_v1 2.35 MB
طرزالعمل اداره ولایت طرزالعمل اداره ولایت سال 1398 1398-01-18 1399-04-21 نافذ طرزالعمل اداره ولایت_v1 620.48 KB
طرزالعمل اداره ولسوالی طرزالعمل اداره ولسوالی سال 1398 1398-12-18 1399-04-21 نافذ طرزالعمل اداره ولسوالی_v1 361.03 KB
طرزالعمل ارزیابی شاروالان طرزالعمل ارزیابی شاروالان -سرطان 1399 1399-04-01 1399-10-09 نافذ طرزالعمل ارزیابی شاروالان_v1 1.65 MB
طرزالعمل ایجاد،انقسام، ادغام و انحلال گذر در شاروالی ها طرزالعمل ایجاد،انقسام، ادغام و انحلال گذر در شاروالی ها 1398 1398-07-01 1399-01-11 نافذ طرزالعمل ایجاد،انقسام، ادغام و انحلال گذر در شاروالی ها_v1 1.49 MB
طرزالعمل بررسی عملکرد توسط ساکنین شهر طرزالعمل بررسی عملکرد توسط ساکنین شهر-سنبله 1399 1399-06-01 1399-10-09 نافذ طرزالعمل بررسی عملکرد توسط ساکنین شهر_v1 1.03 MB
طرزالعمل تأدیب شاروال، اعضای مجلس شاروالی و شاروالی ها طرزالعمل تأدیب شاروال، اعضای مجلس شاروالی و شاروالی ها 1399-12-02 1400-03-17 نافذ طرزالعمل تأدیب شاروال، اعضای مجلس شاروالی و شاروالی ها_v1 1.62 MB
طرزالعمل تدارکات ملی طرزالعمل تدارکات ملی 1399-09-01 1399-09-01 نافذ طرزالعمل تدارکات ملی_v1 3.78 MB
طرزالعمل تعیین محدوده مراکز شهرها و ولسوالی ها طرزالعمل تعیین محدوده مراکز شهرها و ولسوالی ها 1397 1397-09-01 1399-01-11 نافذ طرزالعمل تعیین محدوده مراکز شهرها و ولسوالی ها_v1 1.54 MB